Editar el contenido

Wedding & Event planner

1. Dades del Responsable del Tractament

1.1. Part Responsable

  • Raó Social: Emocions de blanc, d’ara endavant, «L’empresa».
  • Domicili Social: Cerdanya
  • Correu electrònic: info@emocionsdeblanc.com

1.2. Normativa Aplicable

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitats i termes aquí expressats. L’Empresa podrà modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Galetes i les Condicions Generals que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés comporta alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Finalitat del Tractament de les Dades Personals

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

  • Gestió de la comunicació: El tractament de les seves dades personals té com a finalitat la gestió efectiva de la comunicació amb vostè, incloent la resposta a consultes, suggeriments i altres comunicacions relacionades amb els nostres productes i serveis. Això ens permet proporcionar-li assistència i informació precisa i oportuna. Les seves dades es processen amb la finalitat de mantenir una comunicació efectiva i millorar la seva experiència amb l’empresa.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. Legitimació i Dades Recollides

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En emplenar els formularis, marcar la casella «Accepto la Política de Privacitat» i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

  • Les dades que recollim pertanyen principalment a les categories personals i de contacte. Això inclou informació com el nom, la adreça de correu electrònic, el número de telèfon i altres dades d’identificació. Aquestes dades són necessàries per a la correcta gestió de la comunicació i la prestació dels nostres serveis.
  • Cal destacar que no recopilem ni sol·licitem dades sensibles, com ara informació mèdica, dades biomètriques, dades d’orientació sexual o altres categories especials de dades, ja que no són pertinents per a les finalitats del tractament i estem compromesos amb la protecció de la seva privadesa i la conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent.

4. Mesures de Seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, segons l’Article 32 del RGPD UE 679/2016.

5. Cessió de Dades

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, excepte les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. Drets de l’Usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació de si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas només en conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació concreta, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. D’acord amb la legislació vigent, té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el formulari corresponent per a l’exercici del dret triat. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets es el correu electrònic info@emocionsdeblanc.com . Recordi adjuntar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. Consentiment per a l’enviament de Comunicacions Electròniques

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, omplint el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella «Accepto l’enviament de comunicacions electròniques», atorga el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o altres mitjans electrònics, l’enviament d’informació sobre l’Empresa.